هود کن (شرکت پرهون) نیز فرانوران را برگزید، حرفه ای ها بهترین را انتخاب میکنند. سفارش همزمان دستگاه جوش لیزر و برش لیزری