تولید ماهانه 1000 عدد "در جلوی پژو405 "با بکارگیری فناوری برش لیزر روباتک با همکاری بخش خدمات پیشرفته لیزر شرکت فرانوران و شرکت "مهندسی خور" آغاز شد.