هود بیمکث و پیشرفت پخت سحر( نان سحر) در نمایشگاه بین المللی صنعت 1398 با شرکت فرانوران قرارداد خرید دستگاه برش لیزری منعقد کردند.