شرکت البا گاز (آلتون گاز) برای دومین بار شرکت فرانوران را به منظور خرید دستگاه برش لیزر برگزید، دومین دستگاه برش لیزر به سفارش البا گاز در کارخانه این شرکت نصب و راه اندازی شد، دستگاه برش لیزر سفارش قبلی در آبان گذشته در خط تولید این کارخانه نصب شده بود.