جوشکاری لیزری بیش از 600 قطعه صفحات مبدل حراررتی از جنس استیل در بخش خدمات پیشرفته لیزر شرکت فرانوران برای اولین بار در ایران انجام شد